Obchodní podmínky

Michal Zajačik s místem podnikání Břidlicová 142, 27351 Malé Kyšice, identifikační číslo: 75447959, podnikající jako fyzická osoba dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „dodavatel“) nabízí za těchto obchodních podmínek zákazníkům (dále jen „zákazník“) dodávku zboží a služeb prezentovaných na internetové adrese www.stomisi.cz (dále jen „webové stránky“).

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem vzniklé v souvislosti nebo na základě uzavírané smlouvy (dále jen „smlouva“) o dodávce zboží a služeb a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran vyplývající z uzavřené smlouvy (obchodu) se řídí právním řádem České republiky.

Smlouva

Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Smluvní vztah (uzavření smlouvy) mezi dodavatelem a zákazníkem vzniká písemným potvrzením (akceptací) objednávky ze strany dodavatele elektronickou poštou na adresu zákazníka. Dodavatel potvrdí objednávku (rozsah dodávky, termín dodání, způsob dopravy, cenu) zpravidla obratem, nejpozději do následujícího pracovního dne po jejím obdržení.

Zákazník může objednávat:

 • E-mailem: zajacik@stomisi.cz.
 • Poštou na adrese: Michal Zajačik, Břidlicová 142, 27351 Malé Kyšice.
 • Telefonicky: +420 737 313 964.

Zákazník bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči dodavateli.

Ceny

Ceny na webových stránkách jsou informativního charakteru.

Pro upřesnění ceny dodávky zboží a služeb má zákazník právo vyžádat si cenovou nabídku. Cenová nabídka je závazná a její platnost, pokud není uvedeno jinak, činí 30 kalendářních dní. Závazná cena dodávky včetně nákladů spojených s jejím doručením na místo určené zákazníkem v objednávce je stanovena v písemném potvrzení objednávky.

Uvedené ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků.

Dodací podmínky a přeprava

Termín dodání je uveden v písemném potvrzení objednávky. Dodavatel má ve výjimečných případech právo na změnu potvrzeného termínu dodání. O změně termínu dodání bude zákazník dopředu informován. Změna termínu dodání není považována za porušení obchodního vztahu. Potvrzeným termínem dodání se rozumí den předání České poště nebo den osobního převzetí v místě podnikání dodavatele.

Způsob dodání zboží uvede zákazník v objednávce:

 • Obyčejný balík: 70,- Kč vč. DPH (platba předem na účet dodavatele).
 • Balík do ruky na dobírku: 130,- Kč vč. DPH (platba přepravci při doručení zboží).
 • Osobní převzetí v místě podnikání dodavatele: ZDARMA (pouze po předchozí domluvě).

Uvedené ceny za balení a dodání zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Dodané zboží je do úplného zaplacení kupní ceny výhradním majetkem dodavatele.

Platební podmínky

Dodavatel má právo požadovat zálohovou platbu ve výši 50-100 % objemu plnění. Informace potřebné pro uskutečnění zálohové platby budou zákazníkovi odeslány elektronickou poštou na adresu zákazníka ve formě zálohové faktury.

Faktura bude zákazníkovi dodána společně se zbožím v dohodnutém termínu po uhrazení zálohové platby.

Zákazník může provést platbu následujícími způsoby:

 • Bezhotovostně bankovním převodem na účet dodavatele

V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

Dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

Záruční podmínky

Dodavatel poskytuje na vlastní vyráběné zboží záruku v délce trvání 24 měsíců. Na dodané zboží od ostatních výrobců se uplatňují záruční doby a podmínky těchto výrobců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zákazníkem nebo dnem předání prvnímu přepravci.

Záruka se vztahuje na funkční vady, vady materiálu nebo vady vzniklé při výrobě výrobku.

Záruka se nevztahuje na vady výrobku vzniklé neodbornou instalací, neodbornou opravou nebo jiným neodborným zásahem. Záruku nelze uplatnit na vady vzniklé použitím výrobku v rozporu s technickou dokumnetací nebo provozem výrobku v podmínkách, které neodpovídají technické dokumentaci. Záruka se nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením, ohněm, vodou, elektromagnetickým výbojem, statickou elektřinou, přepětím nebo kolísáním napájecího napětí mimo povolenou mez.

Odstranění vady provede dodavatel formou opravy nebo výměnou výrobku za bezvadný kus.

Reklamační řád

Zákazník má právo požadovat v záruční době odstranění vady výrobku a dodavatel má povinnost vadu odstranit, pokud jsou splněny podmínky pro uznání záruky.

Reklamace musí být uplatňována písemně a musí obsahovat popis závady. Zákazník je povinnen doložit doklad o prodeji zboží (fakturu, záruční list apod.) a dodat reklamované zboží s veškerým příslušenstvím.

Pokud se během záruční opravy zjistí, že reklamace je neoprávněná, je zákazník povinen zaplatit vynaložené náklady spojené s opravou.

Dodavatel vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo reklamace uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Záruční i pozáruční servis provádí výhradně dodavatel.

Pokud je zákazník spotřebitel

Pokud je zákazník spotřebitel a tedy je mezi dodavatelem a zákazníkem uzavírána spotřebitelská smlouva podle občanského zákoníku pak dále platí následující věty:

 • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby poskytovatele daných komunikačních služeb.
 • Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu zákazníka překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 • Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely realizace práv a povinností z uzavírané smlouvy a zákazník tyto osobní údaje poskytuje dobrovolně.
 • Zákazník je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické nebo tištěné podobě. Osobní údaje nebudou dodavatelem bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám. Zákazník může kdykoliv písemně požádat o změnu nebo doplnění nebo úplné odstranění všech evidovaných osobních údajů na adrese dodavatele nebo na adrese elektronické pošty zajacik@stomisi.cz.
 • Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami dodavatele na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu zákazníka. Tento souhlas může zákazník kdykoliv písemně odvolat.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží.
 • Odstoupení od smlouvy musí zákazník doručit dodavateli písemně na adresu dodavatele nebo na adresu elektronické pošty zajacik@stomisi.cz.
 • Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, jakož i od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud zákazník porušil jejich původní obal.
 • V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží dodavateli.
 • V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od zákazníka přijal. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

Závěrečná ustanovení

Dodavatel se zavazuje dodat zboží řádně, včas a bez vad. Zákazník se zavazuje uhradit v plné výši sjednanou cenu za dodávku zboží či služeb včetně nákladů spojených s jejím doručením na místo určené zákazníkem v objednávce.

V Malých Kyšicích dne 2.2.2018

Michal Zajačik