Návod k použití a výrobní dokumentace

Blog: 

Návod k použití je nedílnou součástí každého výrobku. Zakázkovou elektroniku předávám vždy včetně návodu k použití. Výrobní dokumentaci a data pro výrobu (gerber data, firmware apod.) dostanete, pokud to bylo ujednáno v objednávce. Bez odpovídající dokumentace nelze přistoupit k ověřování shody výrobku ani jej uvádět na trh.

Během celého procesu vývoje systematicky zaznamenávám a třídím informace a různá data, vyzkoušené postupy, výsledky testů, měření apod. Na základě těchto informací sestavím výrobní dokumentaci, dokumentaci potřebnou pro ověření shody výrobku, servisní dokumentaci, uživatelskou dokumentaci apod.

Základní strukturu, obsah a způsob prezentace návodů popisuje norma IEC 62079. Jak produkt používat správným a bezpečným způsobem v závislosti na charakteristikách produktu, složitosti, riziku a právních požadavcích. Norma podává souhrn požadavků a metodických pravidel, podle kterých je možno postupovat při tvorbě návodů pro uživatele různě složitých výrobků.

Další požadavky na to, co má být obsaženo v návodu, vyznačeno přímo na výrobku, na výrobním štítku apod. je uvedeno v normách ke konkrétnímu druhu výrobku: strojní zařízení, hračky, rádiová zařízení, svítidla aj.

Grafická podoba návodů, z pohledu marketingu, souvisí s jednotnou firemní prezentací a tyto normy se tím nezabývají (to je práce pro Vašeho grafika a copyrightera). Ale normy předepisují např. minimální velikost písma pro výstražná sdělení (jak v návodu tak na štítku) nebo použití některých grafických značek.

Přehled grafických značek, které se umisťují na zařízení z různých oborů nebo na jeho částech, aby informovaly obsluhu o použití zařízení a jeho funkci bez ohledu na jazyk lze nalézt v normě ISO 7000 - Grafické značky pro použití na zařízeních. Norma poskytuje jednotný výklad těchto grafických značek a jejich správné a odpovídající používání.