Lampa pro děti a bezpečnost

Blog: 

Lampa pro děti není pouze barevná lampička s dětskými motivy.

Podle čeho v obchodě poznám, že nabízené přenosné svítidlo je opravdu navrženo a zkonstruováno pro děti, je pro používání dětmi bezpečné a tedy vyhovuje zvláštním požadavkům odpovídajících evropských resp. harmonizovaných českých norem pro tento druh svítidel?

Následující text slouží jako letmý přehled technických bezpečnostních požadavků na přenosná dětská svítidla a k vysvětlení toho, co je to přenosné dětské svítidlo. Informace jsem čerpal z níže uvedených norem.

Lampa pro děti:

 • Má žarovku nebo jiný zdroj světla na napětí max. 24 V.
 • Je napájena ze zdoje typu SELV napětím max. 24 V (spotř. tř. III) nebo
 • je takový zdroj (transformátor, měnič) její nedílnou součástí (spotř. tř. II).
 • Nepředstavuje zdravotní rizika, nemá ostré hrany, nebezpečné součásti,
 • není zdrojem škodlivých výparů nebo záření (UV, IR) aj.
 • Nemá přístupné horké části, kterých by bylo možné se dotknout prstem (žárovka má kryt).
 • Je mechanicky stabilní a odolná vůči nešetrnému zacházení
 • Má návod k použití s popisem bezpečnostních rizik
 • Má výrobní štítek s odpovídajícími údaji (viz níže)

Pokud lampa nesplňuje všechny výše uvedené požadavky, pravděpodobně se nejedná o lampu zkonstruovanou pro děti. Funkční a estetické vlastnosti tento text neřeší. Lampa by měla efektivně plnit svou funkci osvětlování, jinak se nejedná o svítidlo, ale o dekorační předmět.

Legislativa

Elektrické svítidlo je stanoveným výrobkem ve smyslu zák. 22/1997 Sb., v platném znění, na které jsou základní technické požadavky stanoveny v nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (LVD) a nařízení vlády č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky z hediska jejich elektromagnetické kompatibility (EMC).

Na svítidlo se mohou a často vztahují další předpisy, např. pokud je součástí svítidla rádiové dálkové ovládání uplatní se nařízení vlády č. 426/2000 Sb., rádiová a telekomunikační koncová zařízení (RTT&D). Zdroj světla ve svítidle (ať je či není integrovanou součástí svítidla) a nakonec i celé svítidlo musí splňovat požadavky na ekodesign, bezpečnost vyzařovaného spektra aj.

Technické požadavky se považují za splňené, pokud je elektrické zařízení (v našem případě elektrické svítidlo) včetně všech instalovaných komponent (zdroje světla, transformátor, měnič napětí, stmívač apod.) ve shodě s bezpečnostními požadavky odpovídajících harmonizovaných českých technických norem (nezávazné) nebo zahraničních technických norem členských států EU, které přejímají harmonizované Evropské normy.

Elektrický výrobek, který splnil všechny požadavky nese označení CE a bylo na něj vydáno ES prohlášení o shodě.

Technické normy

Elektrická svítidla musí splňovat všeobecné technické požadavky a zkoušky podle mezinárodní normy IEC 60598-1 a dále pak zvláštní požadavky (na technické provedení a zkoušky z hlediska bezpečnosti) příslušné části IEC 60598-2-XX pro konkrétní druh svítida.

Jednotlivé druhy svítidel můžeme pro jednoduchost rozdělit na svítidla pro všeobecné použití a na svítidla zkonstruovaná pro určitý účel. Obě skupiny lze dále rozdělit na svítidla stacionární a svítidla přenosná.

 • Lustry a nástěná svítidla v domácnosti bývají ve většině případů zkonstruována jako: Stacionární svítidla pro všeobecné použití podle IEC 60598-2-1.
 • Stolní lampy, stojací lapmy (postavit na zem) do interiéru bývají ve většině případů provedeny jako: Přemístitelná svítidla pro všeobecné použití podle IEC 60598-2-4.
 • Stolní lampa určená pro používání dětmi by měla splňovat zvláštní požadavky IEC 60598-2-10 pro přenosná dětská svítidla.

Svítidla určená pro plavecké bazény, pro použití ve zdravotnictví, pro nouzové osvětlení, zápustná svítidla, přenosná svítidla používaná v zahradách, ruční svítidla, světelné řetězy, orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky aj. jsou svítidla, pro která platí další samostatné části IEC 60598-2-XX.

Každá část normy IEC 60598-2-XX upravuje technické požadavky na konstrukci daného druhu svítidla podle účelu svítidla tak, aby byla co nejvíce omezena bezpečnostní rizika vzhledem k podmínkám prostředí, způsobu použití apod.

Přenosné dětské svítidlo

Dále se budu zabývat přehledem zvláštních požadavků na přenosná dětská svítidla podle IEC 60598-2-10 resp. harmonizované české normy ČSN EN 60598-2-10 Část 2: Zvláštní požadavky - Přenosná dětská svítidla, která se používá společně s ČSN EN 60598-1 Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky.

Přenosné dětské svítlo je podle IEC 60598-2-10 takové svítidlo, které se při normálním používání a připojení k napájení může přenášet z jednoho místa na druhé a je navrženo pro úroveň bezpečnosti převyšující úroveň poskytovanou přenosnými svítidly pro všeobecné použití podle IEC 60598-2-4.

Přenosné dětské svítidlo je určeno pro používání dětmi, které nemusí být v době používání svítidla pod dohledem oprávněných osob. Za děti jsou považovány osoby mladší 14 let.

Třídění

Přenosná dětská svítidla mohou být konstruována jako elektrický spotřebič třídy ochrany II nebo III a zároveň musí vyhovovat požadavkům pro přímou montáž na normálně hořlavé povrchy nebo k postavení na tyto povrchy.

Spotřebič třídy II

Spotřebič třídy II je takový spotřebič, u něhož je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací. Spotřebič třídy II nemá a nesmí mít ochrannou svorku.

Pokud svítidlo pro děti třídy II používá jako zdroj světla žárovku nebo modul LED, musí být ve svítidle instalovaný odpovídající transformátor nebo měnič, který je trvale spojený izolovanými částmi třídy III se svítidlem a na výstupu pro napájení zdroje světla dává napětí typu SELV jehož jmenovitá hodnota napětí nepřekročí 24 V SELV.

POZOR! Existují žárovková svítidla s vestavěnými transformátory konstruovaná podle IEC 60598-2-6, která nemusejí používat transformátory pro bezpečné malé napětí typu SELV!

Spotřebič třídy III

Spotřebič třídy III je takový spotřebič, u něhož je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna bezpečným malým napětím typu SELV, kterým je svítidlo napájeno. Jmenovité napětí pro napájení přenosného dětského svítidla třídy III nesmí překročit 24 V SELV.

Všechna dětská svítidla třídy III pro provoz se žárovkami (klasické, halogenové nebo LED žárovky) musí mít následující (nebo podobné) označení přímo na svítidle: „Pouze pro provoz s bezpečnostním ochranným transformátorem odolným proti zkratu podle IEC 61558-2-6, nebo transformátorem pro hračky podle IEC 61558-2-7.“ nebo „Pouze pro provoz s dodaným elektronickým měničem/střídačem na střídavé napětí pro žárovky podle IEC 61347-2-2 příloha I.“.

Všechna dětská svítidla třídy III pro provoz s moduly LED musí mít následující (nebo podobné) označení přímo na svítidle: „Pouze pro provoz se zdrojem napětí typu SELV podle IEC 61347-1 a IEC 61347-2-13.

Výrobní štítek

Na svítidle na výrobním štítku by mělo být uvedeno:

 • Jmenovité na pětí (V)
 • Jmenovitý proud (A)
 • Maximální příkon (VA) svítidla
 • Značka třídy ochrany II nebo III
 • Typ světelného zdroje pro který je svítidlo určeno popř. počet.
 • Značka původu (ochranná známka, značka výrobce apod.)
 • Typové číslo výrobce nebo typový údaj

Pokud je krytí svítidla IP20 označení IP se požaduje. Značka udávající vhodnost použití pro montáž na normálně hořlavé povrchy se nepožaduje (dětské svítidlo musí být vhodné).

Návod k obsluze

Součástí každého elektrického výrobku musí být návod k obsluze.

Návod ke svítidlu by měl obsahovat informace o výrobci, o výrobku, způsob použití, přehled bezpečnostních rizik, způsob údržby, jak vývobek zlikvidovat po skončení životnosti aj.

Svítidla pro děti, která nejsou určena dětem mladším 3 let musí být na obalu a v návodu označena výstrahou: "Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců vzhledem k malým odstranitelným částem."

Více o návodech viz Sestavení dokumentace.

Konstrukce

Přenosné dětské svítidlo musí mít přiměřenou stabilitu. Nesmí se převrhnout na nakloněné rovině 15 °. Svítidlo pro všeobecné použití se zkouší na nakloněné rovině 6 °.

Svítidla pro děti musí mít takovu konstrukci, aby vydržela nešetrné zacházení. Odolnost svítidla se testuje pádem z výšky 850 mm na ocelovu desku s pryžovým povlakem předepsané tvrdosti. Svítidlo se po tomto testu nesmí stát pro děti nebezpečné (ostré hrany, uvolněné malé části apod.).

Svítidla pro děti nesmí mít objímky se spínačem. Spínač musí být na šňůře nebo v tělese svítidla tak, aby byl snadno přístupný a manipulace s ním byla jednoduchá. Délka kabelu (síťová šňůra apod.), který je pevně spojen se svítidlem nesmí být delší než 2 m.

Horké části

Svítidlo nesmí mít přístupné horké části o které by se mohlo dítě popálit. Při normálním provozu nesmí přístupné kovové části svítidla překročit teplotu 60 °C a nekovové části 75 °C. Kryt žárovky musí mít přiměřenou mechanickou odolnost (plastový popř. skleněný kryt).

Ochrana před přímým dotykem s horkými částmi se testuje zkušebním prstem simulující dětský prst (jsou dva rozměrové typy: prst dítěte mladšího a staršího 3 let věku).

Hračkové komponenty

Všechny hračkové komponenty zabudované do svítidla musí vyhovovat všem požadavkům mezinárodní normy týkající se mechanické a fyzikální bezpečnosti hraček ISO 8124. Česká harmonizovaná norma ČSN EN 71 v jednotlivých částech řeší mechanické a fyzikální vlastnosti, hořlavost, migraci určitých prvků aj.

Dětské přenosné svítidlo určeno pro děti mladší 3 let musí dále splňovat požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.

Přidat komentář

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.