ES prohlášení o shodě

Blog: 

Pokud prototyp zakázkové elektroniky splní požadavky investora, lze přistoupit k ověření shody výrobku. Výrobce je povinen prokázat shodu svého výrobku s požadavky příslušných evropských směrnic a vystavit ES prohlášení o shodě. Pouze takový výrobek, který splní všechny dané požadavky nese označení CE a může být uveden na trh EU.

Shoda výrobku se prokazuje zkušebními protokoly provedených zkoušek. Zkoušky provádí notifikované a autorizované instituce ve zkušebních laboratořích např. Elektrotechnický zkušební ústav (EZU) v Praze. Ke zkouškám je potřeba dodat zkoušené vzorky a odpovídající dokumentaci.

Elektronické výrobky uváděné na trh musí být bezpečné, šetrné k životnímu prostředí, musí splňovat směrnici RoHS, být energeticky úsporné, mít vysokou životnost, plnit svou úlohu.

Hladký průběh zkoušek ve zkušební laboratoři lze zajistit pouze správným návrhem a provedením výrobku.

Evropské směrnice sjednocují (harmonizují) technické požadavky na provedení stanovených výrobků a usnadňují tak uvedení těchto výrobků na jednotný trh EU. Pozor se musí dát na národní specifika např. rádiová kmitočtová pásma (výjimky jsou i v zemích EU). Výrobky určené pro trh mimo EU se musí konstruovat podle legislativy cílové země.

Mezi stanovené výrobky patří: Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD), Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (EMC), Rádiová a telekomunikační koncová zařízení (RTT&D), Strojní zařízení (MD), Hračky (TOYS) a další.

V legislativě ČR jsou požadavky evropských směrnic implementovány zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. K provádění tohoto zákona jsou vydána nařízení vlády pro jednotlivé stanovené výrobky. Konkrétní technické požadavky jsou obsaženy v příslušných harmonizovaných normách.

Na jeden výrobek se často vztahuje více předpisů, nařízení vlády, norem apod. přičemž splněny musí být všechny (elektrické stroje, elektronické hračky apod.). Na začátku projektu se udělají rešerše, na nic se nezapomene.